KIS: Usługi będą podlegały opodatkowaniu na zasadzie mechanizmu reverse chargé w kraju siedziby danej spółki, spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze świadczeniem usług poza terytorium kraju, transakcje kryptowalutowe stanowią usługi zwolnione z podatku od towarów i usług, Za podstawę opodatkowania w przypadku świadczenia usług dotyczących kryptowalut należy przyjąć dodatni wynik pomiędzy kwotą otrzymaną z tytułu zbycia kryptowalut a kwotą za jaką nabyto kryptowaluty, Wnioskodawca nie postępuje prawidłowo tratując usługi dotyczące kryptowalut jako tzw. usługi pomocnicze dla celów obliczenia współczynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.

Czy sposób opodatkowania usług świadczonych na rzecz spółek spoza Unii Europejskiej, w tym na rzecz spółki kajmańskiej wskazany przez Spółkę jest prawidłowy na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czy Spółka postępuje prawidłowo traktując te usługi jako usługi niepodlegające opodatkowaniu w Polsce rozliczane na zasadzie mechanizmu reverse charge?

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów, usług oraz importu towarów lub usług, wykorzystywanych do działalności opisanej we wniosku – tj. do świadczenia usług programistycznych na rzecz podmiotów z siedzibą poza Polską, tj. z siedzibą w Unii Europejskiej lub poza Unią Europejską, w tym na rzecz podmiotu z siedzibą w Kajmanach?

Czy transakcje kryptowalutowe dokonywane przez Spółkę (tj. zakup, sprzedaż lub zamiana kryptowalut) stanowią usługi zwolnione z podatku od towarów i usług?

W jaki sposób należy określić podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług w przypadku usług dotyczących kryptowalut (tj. nabycia, sprzedaży lub zamiany kryptowalut przez Spółkę)?

Czy Spółka postępuje prawidłowo tratując usługi dotyczące kryptowalut jako tzw. usługi pomocnicze dla celów obliczenia współczynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 3 u.p.t.u.?

Czytaj dalej

KIS: Zwolnienie od podatku ze sprzedaży kryptowalut

Czy według przepisów podatkowych sprzedaż kryptowaluty traktowana jest jako sprzedaż usług, a w związku z tym opodatkowaną podatkiem VAT i jednocześnie korzystającą ze zwolnienia od tego podatku?

Czytaj dalej

KIS: Prawo do odliczenia podatku VAT dotyczącego zakupów związanych z transakcjami sprzedaży walut wirtualnych podmiotom prowadzącym działalności gospodarczą, dla których miejscem świadczenia usług będzie terytorium państw trzecich.

Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, dotyczącego zakupów (w tym w szczególności zakupów sprzętu komputerowego oraz innych zakupów mających związek z utrzymaniem tego sprzętu, zakupów energii elektrycznej oraz dostępu do Internetu) związanych z transakcjami sprzedaży walut wirtualnych podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, dla których miejscem świadczenia usług będzie terytorium państw trzecich?

Czytaj dalej

KIS: Skutki podatkowe obrotu oraz zamiany kryptowalutą

Czy w przypadku ewentualnego uzyskania przez Wnioskodawcę przychodu z tytułu obrotu kryptowalutami, przychód ten będzie stanowić przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej i powinien zostać opodatkowany według 19% stawki liniowej?
Czy na podstawie dokumentów wskazanych w opisie stanu faktycznego można wydatki na zakup kryptowalut zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Czy nabywanie kryptowalut od podmiotów trzecich w zamian za inne kryptowaluty skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Czytaj dalej

KIS: Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na nabycie koparki kryptowalut oraz możliwości rozliczenia poniesionej straty na handlu kryptowalutami

Czy zakup sprzętu koniecznego do wydobywania kryptowalut, zwany koparką stanowi koszt uzyskania przychodu?
Czy stratę poniesioną na handlu kryptowalutami można rozliczać w kolejnych pięciu latach podatkowych?

Czytaj dalej

KIS: Możliwość opodatkowania dochodów w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej oraz koszty uzyskania przychodów.

Czy przychody uzyskane w przyszłości z tytułu sprzedaży wydobytych uprzednio przez Wnioskodawcę kryptowalut należy zakwalifikować jako przychody ze źródła prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, o którym to źródle mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3) u.p.d.o.f.?
Czy wskazane w treści wniosku koszty związane z wydobywaniem i sprzedażą kryptowalut, w postaci kosztów stworzenia systemu operacyjnego do wydobywania kryptowalut oraz obsługi systemu przez firmę zewnętrzną stanowią dla Wnioskodawcy koszty ze źródła prowadzonej działalności gospodarczej i mogą zostać rozliczone w aktualnych okresach rozliczeniowych pomimo braku uzyskania przychodu ze sprzedaży kryptowalut w chwili obecnej?

Czytaj dalej

KIS: Zastosowanie zwolnienia od podatku dla czynności zbycia Kryptowalut za prawne środki płatnicze bądź inne Kryptowaluty oraz miejsce świadczenia usług przy transakcji zbycia Kryptowalut.

Czy zbycie Kryptowalut za prawne środki płatnicze bądź inne Kryptowaluty stanowi czynność zwolnioną z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT?
Gdzie będzie miejsce świadczenia usług przy transakcji zbycia Kryptowalut na gruncie ustawy o VAT?

Czytaj dalej