KIS: Usługi będą podlegały opodatkowaniu na zasadzie mechanizmu reverse chargé w kraju siedziby danej spółki, spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze świadczeniem usług poza terytorium kraju, transakcje kryptowalutowe stanowią usługi zwolnione z podatku od towarów i usług, Za podstawę opodatkowania w przypadku świadczenia usług dotyczących kryptowalut należy przyjąć dodatni wynik pomiędzy kwotą otrzymaną z tytułu zbycia kryptowalut a kwotą za jaką nabyto kryptowaluty, Wnioskodawca nie postępuje prawidłowo tratując usługi dotyczące kryptowalut jako tzw. usługi pomocnicze dla celów obliczenia współczynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.

Czy sposób opodatkowania usług świadczonych na rzecz spółek spoza Unii Europejskiej, w tym na rzecz spółki kajmańskiej wskazany przez Spółkę jest prawidłowy na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czy Spółka postępuje prawidłowo traktując te usługi jako usługi niepodlegające opodatkowaniu w Polsce rozliczane na zasadzie mechanizmu reverse charge?

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów, usług oraz importu towarów lub usług, wykorzystywanych do działalności opisanej we wniosku – tj. do świadczenia usług programistycznych na rzecz podmiotów z siedzibą poza Polską, tj. z siedzibą w Unii Europejskiej lub poza Unią Europejską, w tym na rzecz podmiotu z siedzibą w Kajmanach?

Czy transakcje kryptowalutowe dokonywane przez Spółkę (tj. zakup, sprzedaż lub zamiana kryptowalut) stanowią usługi zwolnione z podatku od towarów i usług?

W jaki sposób należy określić podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług w przypadku usług dotyczących kryptowalut (tj. nabycia, sprzedaży lub zamiany kryptowalut przez Spółkę)?

Czy Spółka postępuje prawidłowo tratując usługi dotyczące kryptowalut jako tzw. usługi pomocnicze dla celów obliczenia współczynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 3 u.p.t.u.?

Czytaj >>

KIS: Zwolnienie od podatku ze sprzedaży kryptowalut

Czy według przepisów podatkowych sprzedaż kryptowaluty traktowana jest jako sprzedaż usług, a w związku z tym opodatkowaną podatkiem VAT i jednocześnie korzystającą ze zwolnienia od tego podatku?

Czytaj >>

Czy będzie można płacić podatki Bitcoinami?

25 listopada magazyn Wall Street Journal poinformował, że amerykański stan Ohio będzie pierwszym stanem w USA, który będzie akceptować płatności podatków w kryptowalucie Bitcoin (BTC). Ta możliwość początkowo będzie dostępna tylko dla firm. Planuje się jednak, aby w przyszłości z tej możliwości mogły korzystać również osoby indywidualne. Począwszy od tego tygodnia firmy z siedzibą w Ohio będą mogły dokonać rejestracji, aby płacić podatki w Bitcoinie. Płatności będą przetwarzane przez serwis płatniczy BitPay.

Czytaj >>

KIS: Prawo do odliczenia podatku VAT dotyczącego zakupów związanych z transakcjami sprzedaży walut wirtualnych podmiotom prowadzącym działalności gospodarczą, dla których miejscem świadczenia usług będzie terytorium państw trzecich.

Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, dotyczącego zakupów (w tym w szczególności zakupów sprzętu komputerowego oraz innych zakupów mających związek z utrzymaniem tego sprzętu, zakupów energii elektrycznej oraz dostępu do Internetu) związanych z transakcjami sprzedaży walut wirtualnych podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, dla których miejscem świadczenia usług będzie terytorium państw trzecich?

Czytaj >>

KIS: Skutki podatkowe obrotu oraz zamiany kryptowalutą

Czy w przypadku ewentualnego uzyskania przez Wnioskodawcę przychodu z tytułu obrotu kryptowalutami, przychód ten będzie stanowić przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej i powinien zostać opodatkowany według 19% stawki liniowej?
Czy na podstawie dokumentów wskazanych w opisie stanu faktycznego można wydatki na zakup kryptowalut zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Czy nabywanie kryptowalut od podmiotów trzecich w zamian za inne kryptowaluty skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Czytaj >>

Podatek dochodowy od kryptowalut 2019 – jakie zmiany nas czekają w prawie?

Najważniejsza zmiana dotyczy podatku od zamiany jednej kryptowaluty na inną, od 1 stycznia 2019 r. taka operacja nie będzie objęta podatkiem dochodowym.

Stawka podatku będzie wynosić 19 % i będzie dotyczyć: “wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna”. Dochód ze sprzedaży kryptowalut będzie się zaliczał do grupy dochodów kapitałowych, stawka 19 % będzie obowiązywać niezależnie od tego czy się prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie.

Od początku 2019 r. każdy zakup dokonany za pomocą kryptowalut należy umieścić w zeznaniu podatkowym, ponadto w zeznaniu trzeba będzie też umieścić fakt każdego nabycia kryptowaluty.

Strata poniesiona w wyniku operacji związanych z kryptowalutami będzie przechodzić na przyszłe lata.

W przypadku prowadzenia działalności, straty poniesione z kryptowalut nie mogą być kompensowane przychodami z innej działalności. Również koszty poniesione w związku z kryptowalutami trzeba będzie oddzielić od innych kosztów.

Dochody uzyskane z kryptowalut będą się wliczały do tzw. daniny solidarnościowej, czyli jeśli dochód ze sprzedaży kryptowalut przekroczy 1 mln zł, to trzeba będzie zapłacić dodatkowo 4 % od uzyskanego dochodu.

Czytaj >>

KIS: Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na nabycie koparki kryptowalut oraz możliwości rozliczenia poniesionej straty na handlu kryptowalutami

Czy zakup sprzętu koniecznego do wydobywania kryptowalut, zwany koparką stanowi koszt uzyskania przychodu?
Czy stratę poniesioną na handlu kryptowalutami można rozliczać w kolejnych pięciu latach podatkowych?

Czytaj >>