Podatek od kryptowalut dla osób fizycznych – PIT 2019

Dynamiczny rozwój rynku kryptowalut niestety nie szedł w parze z transparentnością przepisów polskiego prawa podatkowego.

Ministerstwo Finansów nie sprostało wymaganiom innowacyjnego sektora. Raził brak jasnych i przejrzystych przepisów regulujących obrót kryptowalutami, a także sprzeczne interpretacje urzędników dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego dla obrotu walutami wirtualnymi.

Czytaj dalej

KIS: Usługi będą podlegały opodatkowaniu na zasadzie mechanizmu reverse chargé w kraju siedziby danej spółki, spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze świadczeniem usług poza terytorium kraju, transakcje kryptowalutowe stanowią usługi zwolnione z podatku od towarów i usług, Za podstawę opodatkowania w przypadku świadczenia usług dotyczących kryptowalut należy przyjąć dodatni wynik pomiędzy kwotą otrzymaną z tytułu zbycia kryptowalut a kwotą za jaką nabyto kryptowaluty, Wnioskodawca nie postępuje prawidłowo tratując usługi dotyczące kryptowalut jako tzw. usługi pomocnicze dla celów obliczenia współczynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.

Czy sposób opodatkowania usług świadczonych na rzecz spółek spoza Unii Europejskiej, w tym na rzecz spółki kajmańskiej wskazany przez Spółkę jest prawidłowy na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czy Spółka postępuje prawidłowo traktując te usługi jako usługi niepodlegające opodatkowaniu w Polsce rozliczane na zasadzie mechanizmu reverse charge?

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów, usług oraz importu towarów lub usług, wykorzystywanych do działalności opisanej we wniosku – tj. do świadczenia usług programistycznych na rzecz podmiotów z siedzibą poza Polską, tj. z siedzibą w Unii Europejskiej lub poza Unią Europejską, w tym na rzecz podmiotu z siedzibą w Kajmanach?

Czy transakcje kryptowalutowe dokonywane przez Spółkę (tj. zakup, sprzedaż lub zamiana kryptowalut) stanowią usługi zwolnione z podatku od towarów i usług?

W jaki sposób należy określić podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług w przypadku usług dotyczących kryptowalut (tj. nabycia, sprzedaży lub zamiany kryptowalut przez Spółkę)?

Czy Spółka postępuje prawidłowo tratując usługi dotyczące kryptowalut jako tzw. usługi pomocnicze dla celów obliczenia współczynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 3 u.p.t.u.?

Czytaj dalej

KIS: Zwolnienie od podatku ze sprzedaży kryptowalut

Czy według przepisów podatkowych sprzedaż kryptowaluty traktowana jest jako sprzedaż usług, a w związku z tym opodatkowaną podatkiem VAT i jednocześnie korzystającą ze zwolnienia od tego podatku?

Czytaj dalej

Czy będzie można płacić podatki Bitcoinami?

25 listopada magazyn Wall Street Journal poinformował, że amerykański stan Ohio będzie pierwszym stanem w USA, który będzie akceptować płatności podatków w kryptowalucie Bitcoin (BTC). Ta możliwość początkowo będzie dostępna tylko dla firm. Planuje się jednak, aby w przyszłości z tej możliwości mogły korzystać również osoby indywidualne. Począwszy od tego tygodnia firmy z siedzibą w Ohio będą mogły dokonać rejestracji, aby płacić podatki w Bitcoinie. Płatności będą przetwarzane przez serwis płatniczy BitPay.

Czytaj dalej

KIS: Prawo do odliczenia podatku VAT dotyczącego zakupów związanych z transakcjami sprzedaży walut wirtualnych podmiotom prowadzącym działalności gospodarczą, dla których miejscem świadczenia usług będzie terytorium państw trzecich.

Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, dotyczącego zakupów (w tym w szczególności zakupów sprzętu komputerowego oraz innych zakupów mających związek z utrzymaniem tego sprzętu, zakupów energii elektrycznej oraz dostępu do Internetu) związanych z transakcjami sprzedaży walut wirtualnych podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, dla których miejscem świadczenia usług będzie terytorium państw trzecich?

Czytaj dalej

KIS: Skutki podatkowe obrotu oraz zamiany kryptowalutą

Czy w przypadku ewentualnego uzyskania przez Wnioskodawcę przychodu z tytułu obrotu kryptowalutami, przychód ten będzie stanowić przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej i powinien zostać opodatkowany według 19% stawki liniowej?
Czy na podstawie dokumentów wskazanych w opisie stanu faktycznego można wydatki na zakup kryptowalut zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Czy nabywanie kryptowalut od podmiotów trzecich w zamian za inne kryptowaluty skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Czytaj dalej

Podatek dochodowy od kryptowalut 2019 – jakie zmiany nas czekają w prawie?

Najważniejsza zmiana dotyczy podatku od zamiany jednej kryptowaluty na inną, od 1 stycznia 2019 r. taka operacja nie będzie objęta podatkiem dochodowym.

Stawka podatku będzie wynosić 19 % i będzie dotyczyć: “wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna”. Dochód ze sprzedaży kryptowalut będzie się zaliczał do grupy dochodów kapitałowych, stawka 19 % będzie obowiązywać niezależnie od tego czy się prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie.

Od początku 2019 r. każdy zakup dokonany za pomocą kryptowalut należy umieścić w zeznaniu podatkowym, ponadto w zeznaniu trzeba będzie też umieścić fakt każdego nabycia kryptowaluty.

Strata poniesiona w wyniku operacji związanych z kryptowalutami będzie przechodzić na przyszłe lata.

W przypadku prowadzenia działalności, straty poniesione z kryptowalut nie mogą być kompensowane przychodami z innej działalności. Również koszty poniesione w związku z kryptowalutami trzeba będzie oddzielić od innych kosztów.

Dochody uzyskane z kryptowalut będą się wliczały do tzw. daniny solidarnościowej, czyli jeśli dochód ze sprzedaży kryptowalut przekroczy 1 mln zł, to trzeba będzie zapłacić dodatkowo 4 % od uzyskanego dochodu.

Czytaj dalej